طی یک سال گذشته قیمت سهم چیزی در حدود ۶ برابر رشد کرده است. به لحاظ نموداری سهم در این بازه زمانی تحت تاثیر یک خط روند صعودی قرار داشته است...