بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مقدار تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه بهمن ١۶٨١ تن محصول بوده که در مقایسه با میانگین ماهانه دوره ده ماهه گذشته و منتهی به ٣٠ دی ماه، افزایش ١٧ درصدی را نشان می‌دهد. مقدار فروش نیز طی این ماه ......