کالایی‌ها رشد قیمت‌های پیشین خود را رها کرده‌اند و کاهش نرخ جسته و گریخته در این بازارها مشاهده می‌شود اگرچه افت قیمت‌ها در بازار محصولات پتروشیمی محدود و پراکنده بود ولی در بازار فولاد شدت بیشتری داشت تا جایی که می‌توان گفت در بازار پتروشیمی‌ها یک روز متعادل تجربه شد ولی بازار فولاد یک روز کاهشی و البته پرشتاب را به ثبت رساند... در شرایط فعلی هیچ بعید نیست که بازارهای کالایی وارد یک فاز نزولی شوند که با توجه به رشد قیمت‌های گسترده پیشین ، روند کاهشی قیمت‌ها از توجیه نسبی برخوردار است. بورس انرژی باز هم یک روز خوب ۵٠٠ میلیاردی را پشت سر گذاشت که سناریوهای مطلوب اسفندماهی خود را تکمیل می‌کند...