بر اساس گزارش فعالیت ماهانه شرکت، تولیدات طی دوره یک ماهه بهمن ٢٩١۵ تن دوده بوده است که در مقایسه با میانگین ماهانه تولیدات طی دوره ١٠ ماهه گذشته آن، افزایش ٢١ درصدی را نشان می‌دهد. در بخش فروش نیز مقدار فروش ..........