در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم ٣٠ دقیقه به نظر می رسد سهم در حال تکمیل ساختار اصلاحی مرکب زیگزاگ دوگانه است...