شرکت عمران و توسعه شاهد سهمی از گروه ساختمانی است که در دو ماه اخیر رشد مناسبی را داشته ، لکن نسبت به سایر هم گروهی های خود بسیار عقب مانده است. «ثعمرا» به تازگی توانسته از سقف کانال خود عبور کرده و موج صعودی جدیدی را آغاز کند...