در نمودار روزانه طی ۴ ماه گذشته قیمت داخل یک کانال صعودی در حال نوسان بوده است.طی این مدت قیمت به صورت متناوب بین خطوط کف و سقف کانال در حال حرکت بوده است...