مشاهده میلگرد ٧ هزار و ١٠٠ تومانی! وقتی یک رخداد غیر منتظره ، کمیاب و حتی نایاب را می‌ بینیم مثلاً دیدن پلنگ در ارتفاعات، ادبیات خبر نویسی به گونه‌ ای تغییر می‌ کند، که ناخود آگاه عجیب‌ بودن یک رخداد را بتوان در متن خبر یا تیتر آن متوجه شویم. این اتفاق...