در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه پس از اصلاح قیمتی در قالب ساختار مثلث ، شاهد آغاز یک رالی صعودی ۵ موجی بودیم...