ایست نرخ میلگرد در یک قدمی ٧٠٠٠ تومان رشد پر شتاب قیمت‌ ها در این بازار هنوز هم ادامه دارد و کمتر کسی می‌ تواند دور نمای این روند افزایشی را مشخص و یا تعیین کند. همه نگاه‌ ها به نوسان...