طی سال جاری تنها گروه سیمان‌سفید صادراتی شرکت با افزایش در فروش همراه بوده که با رشد ٣۵ درصدی در میانگین نرخ فروش آن، درآمد حاصل از این گروه ٧١ درصد رشد نموده و باعث افزایش سهم درآمدی آن از .......