شرکت مخابرات ایران در زمره ١٠ شرکت بزرگ بازار سرمایه به شمار می رود که از ابتدای سال سود ١٩٠ درصدی را عاید سهامداران خود کرده است.