شرکت شوینده که حرکت خود را از محدوده ١٠٠٠٠ ریال شروع کرده و خود را به محدوده های ٢٠٠٠٠ ریال رسانده است، در حال حاضر در محدوده هدف قیمتی خود بوده و محدوده ٢٠٧۶٠ ریال برای سهم محدوده بسیار قوی می باشد. شرایط اندیکاتوری سهم همچنان صعودی بوده و هنوز هیچ گونه سیگنال اصلاحی صادر نشده...