طی معاملات روز چهارشنبه نیز همانطور که انتظار می رفت شاخص در همان ابتدا ناشی از تشکیل صف های خرید در برخی نمادها و گروه ها کار خود را با روندی صعودی و مثبت آغاز نمود که........