التهاب نقدینگی و دیگر هیچ این جریان ‌های عمومی تنها با هجوم نقدینگی آغاز شده و با همین مسیر هم به حیات خود ادامه می‌ دهد. آن‌ هم در شرایطی که رشد قیمت‌ ها در بازار آزاد ارز هم...