. از سوی دیگر بنظر می رسد مطابق نمودار نخست برآورد فروش برای سال ٩٨ از مبلغ ١٠٢٠٠ میلیارد ریال عبور کند که به منزله افزایش ۶۵ درصدی