آغاز رالی جدید کالایی ها مسیر رشد قیمت‌ ها را هنوز هم در پیش دارند و رشد نرخ سرنوست غالب بازارهای کالایی بوده است. شتاب رشد قیمت‌ ها در...