شرکت فولاد مبارکه اصفهان روند صعودی خوبی را از سه ماه قبل تاکنون شروع کرده و توانسته بازدهی مناسبی را به سهامداران بدهد... در حال حاضر سهم درگیر محدوده مقاومتی مهمی بوده و برای آن که بتواند به مسیر خود ادامه دهد باید بتواند از محدوده ۴۴٠٠ ریال عبور و خود را تثبیت کند...