در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهم سه ماه گذشته داخل یک کانال صعودی با عرض ۵۰ - ۶۰ درصدی در حال نوسان است...