در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه طی مدت ١.۵ سال گذشته قیمت سهم از منظر تئوری امواج الیوت در قالب یک موج ایمپالس در حال پیشروی است. موج ١ از حوالی ۴۵٠ تا سطح ١۵٠٠ تومان پیشروی داشت. در ادامه موج ٢ الیوتی باعث عقب نشینی قیمت شده است ...