در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، طی ٨ ماه اخیر قیمت سهم تحت تاثیر روند صعودی در حال حرکت بوده است. اخیرا با توجه به فاصله گرفتن قیمت از خط روند صعودی ، شاهد عقب نشینی و اصلاح قیمت بودیم...