پس از تشکیل الگوی اصلاحی مثلث ، قیمت بر مدار رشد قرار گرفت. این رشد را می توان در قالب الگوی Flat-X-Zigzag تفسیر کرد. موج W موج رشد ارزش سهم از محدوده ٣٩٠ تا حوالی ١٠٠٠ تومان شده است. در ادامه...