پس از ثبت قله تاریخی در اوایل شهریور ماه قیمت بر مدار اصلاح قرار گرفت و در شکست باند مقاومتی ٨٣٠ - ٨۵٠ تومان ناکام بود. آرایش قیمت در ۵ - ۶ ماه اخیر به گونه ای بوده...