نوسانات قیمتی سهم از اواسط سال ٩۶ را می توان در قالب الگوی زیگزاگ دو گانه شمارش کرد. طی این مدت قیمت در قالب شاخه اول از زیگزاگ تا حوالی ۴١۵ تومان پیشروی داشته است...