شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در تاریخ ١٣-١٢-١٣٨٢ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ٢١٨٠٠۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت یک‌صد میلیون ریال بوده که ........