یعنی در مجمـوع سهام نمودار زیر به طور مستقیـم بیش از ٨٢ درصد از کل دارایـی های مولد شرکت را شامل می شوند و اثر آن ها ...