شرکت ذوب آهن اصفهان مدت ها در یک کانال صعودی میان مدتی ( کانال نارنجی رنگ) در حال حرکت بوده و چند روزی بوده که با عبور از مقاومت ٢۵٣٠ ریالی توانسته از سقف کانال مذکور عبور نماید...