زیاد تغییر نمی کند... سوخت و و گازوئیل چطور؟ گفت و گو با معاون اقتصادی پتروشیمی غدیر