پس از ثبت قله ١٠.٠٠٠ دلاری در اواخر سال ٨٩ قیمت فلز مس وارد روند اصلاحی شد. در این ٩ سال ارزش این فلز در حدود ۵٠ درصد افت را تجربه کرده است...