جزء لاینفک و با اهمیتی ست که از یک سو به دلیل ثبات نرخ ها می تواند ریسک عملیاتی شرکت را بکاهد و مواد مصرفی که به عنوان هزینه متغیر می تواند ریسک شرکت را افزایش دهد حدود...