شرکت میدکو در یک کانال صعودی بلندمدت با شیب ملایم در حال حرکت بوده و به تازگی در محدوده سقف کانال خود حجم قابل توجهی در حال معامله است... اگر بخواهیم از بعد تکنیکی به سهم نگاه کنیم سهم در یک موج صعودی جدیدی قرار گرفته و اهدافی که برای این موج صعودی می توان متصور بود...