در خصوص عملکرد شرکت قابل ذکر است طی دوره ١٠ ماهه سال جاری تولیدات شرکت شامل ٢٢٧٩۴۶ تن پودر سولفات سدیم و نمک تصفیه شده بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ٢١٨٩٣١ تن محصول، افزایش ۴ درصدی تولیدات را نشان می‌دهد. البته قابل ذکر است عمده این افزایش ناشی از ......