شرکت ایران ترانسفو تقریبا دو ماهی بوده که وارد موج صعودی قوی شده است. موج فعلی در حقیقت موج سوم کوتاه مدت از موج سوم میان مدتی بوده که بسیار پر قدرت عمل کرده و از هدف اول خود که محدوده ١۴۴٧٠ ریال بوده نیز عبور کرده و در حال حرکت به سمت هدف بعدی خود محدوده ١٩٣٢١ تا ٢٢٠٠٠ ریال می باشد...