بانک صادرات ایران به تازگی با عبور از مقاومت ۶٣١ ریال توانسته از روند نزولی کوتاه مدتی خود خارج شده و موج صعودی جدیدی را نیز آغاز کند. همچنین امروز سهم از سقف قیمتی قبلی خود ۶٨٠ ریال عبور کرده است...