شرکت نفت پارس با شکست سقف کانال و همچنین سقف قیمت قبلی خود توانسته موج صعودی جدیدی را آغاز کند. قیمت ٢۵۴٨٠ ریال سقف قبلی سهم بوده که از این محدوده وارد اصلاح شده بود ، لکن امروز توانست از این محدوده عبور نماید... شاخص های اندیکاتوری میان مدتی سهم وارد روند صعودی جدیدی شده...