در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات قیمتی سهم از بدو عرضه را داخل یک کانال صعودی فرضی محصور کردیم. به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل الگوی اصلاحی Zigzag می باشد...