زامیاد که مدت ها در یک کانال صعودی در حال نوسان بوده چند روزی است که توانسته از کانال صعودی خود خارج شده و وارد کانال جدیدی شود. در حقیقت سهم توانست با عبور از مقاومت ٢۴٠٠ ریال وارد فاز جدیدی از رشد شود ...