شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور، یکی از زیرمجموعه های هلدینگ امید است که از ابتدای سال بازده بیش از ۵٠٠ درصدی را به سهامداران خود هدیه کرده است.