بدون تردید بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس تارگت های جدیدی را نشان می دهد...