همانگونه که مشاهده می شود ترکیب فروش و نرخ ها با توجه به شرایط بازارهای جهانی خواهد بود اما از سوی دیگر مطابق برآوردها بهای تمام شده را می توان با درصدی از ...