نوسانات نموداری سهم از بدو عرضه تاکنون را از منظر تئوری امواج الیوت بررسی کردیم. به نظر می رسد سهم در حال ساخت یک الگوی اصلاحی WXY می باشد...