بازار سرمایه ساعاتی دیگر کار خود را در ارتفاع ۴١٨ هزار واحدی آغاز می‌کند. بورس تهران روز گذشته معاملات هیجانی را به نمایش گذاشت. در شرایطی رشد دقایق ابتدایی بازار از مرز ۵ هزار واحد گذشته بود که با گذر از نیمه ابتدایی معاملات و عرضه صفوف خرید برخی از نمادهای کلیدی، فشار عرضه در کلیت بازار تشدید شد؛ تا جایی که قیمت بسیاری از نمادها، اختلاف معناداری با قیمت‌های پایانی گرفت. همین عامل در کنار حضور قدرتمند نقدینگی موجب شد تا در یک ساعت پایانی بازار شاهد برقراری تعادل و بهبود روند عرضه و تقاضا باشیم. با این حال بسیاری از نمادها در سطوحی پائین‌تر از قیمت پایانی به کار خود خاتمه دادند. روز گذشته هم به این نکته اشاره شد که احتمالا در محدوده ...