به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم شایعه افزایش سرمایه سنگین ٩٠٠ درصدی از تجدید ارزیابی را دارد و به نظر می رسد با توجه به عدم رشد قیمتی بالا تحت تاثیر این شایعات رشد خوبی را تجربه نماید...