در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهم ظرف ١.۵ سال آینده در قالب یک اصلاح مرکب با ساختار WXYXZ پیشروی داشته است...