به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل پتانسیل هایی نظیر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و تعدیل مثبت در کنار رشد بازارهای جهانی و دلار نیمایی با اهداف بالاتری مجددا سییگنال خرید صادر کرد