در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه طی ۶ - ٧ ماه اخیر قیمت داخل یک کانال صعودی در حال نوسان بوده است. طی این مدت قیمت ...