فروش گهر انرژی و نیروگاه سمنان چقدر جدی است؟ خریداری هست؟ تاثیر سود و زیانی این رخداد چگونه است؟ «وهور» با این همه پول چه سرمایه گذاری جدیدی انجام می دهد؟