رشد آرام قیمت در بازار فولاد و پایان بی رمقی‌ های دی‌ ماهی بورس انرژی... کالایی‌ ها هنوز در مسیر رشد قیمت ‌ها قرار دارند و می‌ توان گفت، که بعد از هفته کاهشی پیشین، از یک سو عقب ‌افتادگی قبلی تا حد زیادی جبران شده و از سویی دیگر...