در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه به نظر می رسد قیمت سهم در حال تکمیل ساختار اصلاحی مرکب wxy است. در حال حاضر قیمت در شاخه c:Y قرار دارد...

تحلیل تکنیکال شیر پگاه گلپایگان - غگلپا :

 

در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه به نظر می رسد قیمت سهم در حال تکمیل ساختار اصلاحی مرکب wxy است. در حال حاضر قیمت در شاخه c:Y قرار دارد. با توجه به شکسته شدن سقف قبلی قیمت. به نظر می رسد سهم هدف 6500 تومان را نشانه گرفته است. با توجه به اینکه حد ضرر این تحلیل روی 4700 تومان قرار دارد ، به نظر می رسد این معامله به نسبت ریسک به ریوارد مناسبی دارد و خرید سهم در محدوده فعلی کم ریسک ارزیابی می شود.