هر چند سهم دیتای چندانی برای تحلیل ندارد با این حال به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل یک ساختار ترند صعودی می باشد...